Coneix Càritas Mallorca

Càritas Mallorca és l’organisme oficial de l’Església per a promoure l’acció caritativa en la diòcesi

Té per objecte la realització de l’acció caritativa i social de l’Església en la Diòcesi, així com promoure, coordinar i instrumentar la comunicació cristiana de béns en totes les seves formes i ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de totes les persones.
Coneix més sobre els nostres fins, constitució i organització en el territori.

Qui formam Càritas Mallorca?

 

43 Càritas Parroquials

Coordinen, orienten i promouen l'acció caritativa i social a la seva parròquia.

 

9.249 Persones participants i acompanyades

Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l'acció de Càritas.

 

694 Persones voluntàries

Són el pilar bàsic i insustituïble de l'acció de Càritas.

 

71 Persones contractades

Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l'amor.

 

1.642 Socis i Donants

El seu compromís fa possible la promoció i el desenvolupament de milers de persones.

Qui formam Càritas Mallorca?

 • 43 Càritas Parroquials: Coordinen, orienten i promouen l’acció caritativa i social en la seva parròquia.
 • 9.249 Persones participants i acompanyades: Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l’acció de Càritas.
 • 694 persones voluntàries: Són el pilar bàsic i insustituïble de l’acció de Càritas.
 • 71 persones contractades: Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l’amor.
 • 1.642 socis i donants: Gràcies a ells podem ajudar i estar al costat dels qui més ens necessiten.

Missió

Promoure el desenvolupament humà integral de totes les persones i tots els pobles, especialment els més empobrits i exclosos, a través del compromís de les comunitats critianas per a construir un món més just.

Missió

Promoure el desenvolupament humà integral de totes les persones i tots els pobles, especialment els més empobrits i exclosos, a través del compromís de les comunitats critianas per a construir un món més just.

Valores
 • Centralitat de la persona: La persona és el centre de la nostra acció. Defensam la seva dignitat, reconeixem les seves capacitats, impulsam les seves potencialitats i promovem la seva integració i desenvolupament.
 • Caritat: És el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora de els nostres valors.
 • Justícia: Treballam per la justícia i la transformació de les estructures injustes com a exigència del reconeixement de la dignitat de la persona i dels seus drets.
 • Participació: Som una organització oberta que afavoreix la participació de totes les persones que forman part de l’entitat, i que conjuntament amb unes altres, promou el treball social comunitari.
 • Solidaritat: Promovem la solidaritat que ens porta a buscar el bé comú i a treballar per una comunitat inclusiva, que valora les diferències com a patrimoni comú i enriquidor.
 • Austeritat: Defensam una utilització ètica i coherent dels recursos.
 • Esperit de millora: Desenvolupam la nostra activitat buscant permanentment millorar i aplicar idees innovadores, sempre en benefici de la persona, la comunitat i la societat en el seu conjunt.
 • Transparència: Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a tots els interessats en la nostra labor.
Visió

Càritas Mallorca vol ser testimoni de l’amor de Déu i de la fraternitat de la comunitat cristiana amb totes les persones, especialment amb les més empobrides i excloses, optant per una societat més solidària, justa i participativa. Des del compromís per a:

 • Vol ser un referent eclesial en l’àmbit  social, en la qual les persones i comunitat de l’Església de Mallorca se sentin identificades, i un espai de participació social i de compromís  del voluntariat.
 • Vol que la seva acció sigui significativa en el desenvolupament humà integral de les persones i en la promoció d’una societat inclusiva.
 • Des del treball per a la defensa dels drets humans. pretén ser signe d’esperança denunciant les situacions d’injustícia i proposant iniciatives per a la transformació social.

Valors

Caritat

És el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.

Centralitat de la persona

La persona és el centre de la nostra acció. Defensam la seva dignitat, reconeixem les seves capacitats, impulsam les seves potencialitats i promovem la seva integració i desenvolupament.

Justícia

Treballam per la justícia i la transformació de les estructures injustes com a exigència del reconeixement de la dignitat de la persona i dels seus drets.

Participació

Som una organització oberta que afavoreix la participació de totes les persones que formen part de l’entitat, i que conjuntament amb unes altres, promou el treball social comunitari.

 

Solidaritat

Promovem la solidaritat que ens porta a buscar el bé comú i a treballar per una comunitat inclusiva, que valora les diferències com a patrimoni comú i enriquidor.

Austeritat

Defensam una utilizació eètica i coherent dels recursos.

Esperit de millora

Desenvolupem la nostra activitat buscant permanentment millorar i aplicar idees innovadores, sempre en benefici de la persona, la comunitat i la societat en el seu conjunt.

Transparència

Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a tots els interessats en la nostra tasca.

Visió

Ser testimoni de l’amor de Déu i de la fraternitat de la comunitat cristiana amb totes les persones i pobles , especialment amb les més empobrides i excloses

Vol ser un referent  eclesial a l’àmbit  social, amb el qual les persones  i comunitats de l’Església de Mallorca  es sentin identificades, i un espai de participació social i de compromís del voluntariat.

 

Vol que la seva acció sigui significativa en el desenvolupament  humà integral  de les persones  i en la promoció d’una societat inclusiva.

Des del treball per la defensa dels drets humans, pretén ser un signe d’esperança, denunciant les situacions d’injustícia  i proposant iniciatives per a la transformació social.

 

El nostre model d’Acció social

Treballar des de les capacitats i les potencialitats acompanyant processos.

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els «camins» més que en les «metes».

Realitzar accions significatives.

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i estar impregnades de valors alternatius que permetin traslluir el seu significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes elles han de ser «significatives», no es poden esgotar en si mateixes, sinó que van més enllà de les seves pretensions instrumentals deixant traslluir processos de personalització, humanització i alliberament.

Ser expressió de la comunitat eclesial.

Quan Càritas actua no és ella qui ho fa, sinó l’Església en el seu conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui llera per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral.

El nostre model d’acció opta per una acció integral, conscient que quan actua sobre una part està afectant tant el conjunt de la persona com de les comunitats, de les societats i de les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Treballar des de les capacitats i les potencialitats acompanyant processos.

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els «camins» més que en les «metes».

Realitzar accions significatives.

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i estar impregnades de valors alternatius que permetin traslluir el seu significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes elles han de ser «significatives», no es poden esgotar en si mateixes, sinó que van més enllà de les seves pretensions instrumentals deixant traslluir processos de personalització, humanització i alliberament.

Ser expressió de la comunitat eclesial.

Quan Càritas actua no és ella qui ho fa, sinó l’Església en el seu conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui llera per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral.
 

El nostre model d’acció opta per una acció integral, conscient que quan actua sobre una part està afectant tant el conjunt de la persona com de les comunitats, de les societats i de les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Com ens organitzam?

Càritas Mallorca està formada per:

 Càritas Diocesana

 • L’Església de Mallorca té organitzat el servei de la caritat i la justícia social a través de Càritas diocesana per a una acció més coordinada i integradora. Aquest treball es duu a terme gràcies a la feina de les 694 persones voluntàries en tota Mallorca i el personal contractat.
 Càritas Parroquials

 • La Càritas Parroquial és la organització de la caritat a la comunitat cristiana present a un territori determinat. El voluntariat s’organitza als anomenats Grups d’Acció Social ( GAS) a cada parròquia, per a dur a terme l’acció de Càritas. 

Quina és la nostra estructura?

Bisbe

Mons. Sebastià Taltavull

És el president i consegüentment duu a terme la supervisió i el funcionament de Càritas Diocesana.  

Li correspon com a president:

 • Establir els criteris i normes d’acció que consideri convenients per al bon funcionament i per a la inserció de la seva tasca en el conjunt de la pastoral diocesana.
 • Aprovació i reforma dels Estatuts de Càritas Diocesana de Mallorca.
 • La federació, segregació o dissolució de Càritas Diocesana, així com dels seus organismes i serveis autònoms.
 • El nomenament i cessament del Delegat Episcopal per a Càritas i la persona que hagi d’exercir la Direcció. Aquests nomenaments tindran una durada de 4 anys.
 • Nomenar i cessar proposta de la direcció, els càrrecs que exerceixin l’Administració General  i la Secretaria General. Aquests nomenaments tindran una durada de 4 anys.
 • Vetllar pel funcionament de Càritas Diocesana d’acord amb els seus objectius.
Consell Directiu Diocesà

El Consell Directiu Diocesà és l’òrgan superior de govern, representació i gestió de Càritas Diocesana, i està format pels següents càrrecs:

 1. El Bisbe de la diòcesi com a President.
 2. El Vicari General
 3. El Delegat Episcopal
 4. La persona que assumeixi la Direcció diocesana
 5. La persona que assumeixi l’Administració diocesana
 6. Un vocal d’Acció Social de la CONFER.
 7. Un representant dels grups de voluntaris de Càritas en cadascun dels Arxiprestats i un representant dels voluntaris de programes específics de Càritas diocesana.
 8. Els/les coordinadors/as responsables dins de les diferents àrees de Càritas Diocesana de Mallorca.
 9. La persona que assumeixi la Secretaria General.

Es reuneix amb caràcter ordinari, dues vegades a l’any. Amb caràcter extraordinari, sempre que el Bisbe, el Delegat Episcopal, la meitat de membres del Consell Directiu Diocesà o la persona que assumeixi la Direcció, el consideri convenient.

 

 

Delegat Episcopal

Mn. Pep Toni Guardiola

És el Delegat Episcopal, en concret Delegat de Càritas i té, amb caràcter indicatiu, les següents funcions:
 
a) Vetllar per la identitat cristiana i eclesial de les diverses activitats de Càritas i promoure la seva coordinació i integració en l’acció pastoral de la diòcesi.
b) Aportar, tant al Consell Directiu Diocesà com a la Comissió Permanent, i a les persones que ostentin una responsabilitat, els criteris d’orientació aprovats pel Bisbe.
c) Promoure i potenciar, al costat de la Direcció de Càritas, la incorporació i formació de les persones que volen col·laborar en els treballs i serveis de Càritas Mallorca.
d) Presidir, en absència del Bisbe i en nom d’ell, els òrgans de govern, com a membre de ple dret, amb veu i vot.
e) Informar i assessorar el Bisbe del funcionament general de Càritas Mallorca.
f) Suspendre, com a mesura preventiva, l’execució de qualsevol acord si, al seu parer, aquests precisen del coneixement i vistiplau per part del Bisbe.

Directora

Esther Romero 

La Directora de Càritas Diocesana de Mallorca és la responsable executiva de totes les accions de Càritas Diocesana i li correspon assumir les següents funcions:

1.  Representar a Càritas Diocesana, per delegació permanent del Consell Directiu Diocesà, en tota classe d’organismes, públics i privats, eclesiàstics i civils.
2.  Impulsar el servei de Càritas a tota la diòcesi i coordinar les diverses activitats.
3. Animar al compliment de les finalitats institucionals de Càritas Diocesana.
4. Convocar la Comissió Permanent i el Consell Directiu Diocesà, tant per pròpia iniciativa, com a proposta del Bisbe, o de la persona que assumeixi la seva delegació, o també a proposta d’un terç dels integrants de la Comissió o del Consell.
5. Dirigir les reunions del Consell Directiu Diocesà i de la Comissió Permanent.
6.  Proposar al President de Càritas Mallorca les persones que consideri més adequades per a exercir els càrrecs en l’Administració General i la Secretaria General.
7.  Dirigir les campanyes aprovades pel Consell Directiu Diocesà i fer efectius els seus acords.
8.  Portar la gestió dels assumptes de personal contractat i del voluntariat de Càritas Diocesana.
9. Nomenar i cessar, amb el parer favorable del Delegat Episcopal, els coordinadors responsables dins de les diferents àrees de Càritas Diocesana de Mallorca.
10.  Exercir les facultats que li confereixen aquests Estatuts i aquelles que li siguin expressament delegades.
11. Executar els acords del Consell Directiu Diocesà i de la Comissió Permanent d’acord amb la legislació civil i eclesiàstica.

Secretaria General 

Raquel Rios

La Secretària general actua com a secretària de la Comissió Permanent, del Consell Directiu Diocesà i del Consell de Adminitració de “Eines x Inserció” .

Altres funcions destacables són:

a) Mantenir relacions amb altres Càritas de la Confederació així com amb els Serveis Generals de Càritas Espanyola.
b) Mantenir trobades amb altres entitats així com amb l’administració pública.
c)Mantenir al dia la certificació documental, així com d’altres qüestions que li siguin encarregades des de la Comissió Permanent de Càritas Mallorca.

Administrador General

Joan Bassa

Les seves funcions principals són:

a) Administrar tots els béns de Càritas Diocesana
de Mallorca i de les obres sociocaritatives que en
depenguin, tenint cura que es compleixin totes les
normatives legalment exigibles.
b) Vetllar perquè es compleixi la finalitat dels donatius,els ajuts i les subvencions.
c) Tenir cura de l’assegurança dels béns de la institució.
d) Proposar l’obtenció dels recursos tenint present la
comunicació cristiana de béns.
e) Dirigir i controlar la comptabilitat de Càritas Diocesana i vetllar pel compliment del seu pressupost anual.
f) Preparar la consolidació del pressupost de cada
nou exercici i dels comptes anuals de l’exercici
Presentar-los, per a la seva aprovació, al
Consell Directiu Diocesà i, una vegada aprovats, a
l’Administració diocesana.
g) Altres funcions d’ordre administratiu que li encarregui el Consell Directiu Diocesà o la Comissió
Permanent.

Un poc d’història

Primeres organitzacions parroquials de caritat

Es creen les primeres organitzacions parroquials de caritat i com a resultat d’aquest treball de base, s’organitza el Secretariat Diocesà de Caritat. Són anys en què comencen les campanyes de sensibilització i la celebració, per Nadal, del Dia Nacional de la  Caritat amb una doble finalitat: d’una banda recaptar fons i per l’altra, formar consciència dels creients i encaminar-los a una col·laboració cordial amb la caritat organitzada..

Acció Social a través de Càritas Mallorca 

L’any 1961 és erigida Càritas Diocesana de Mallorca per part del bisbe Mons. Jesús Enciso Viana. L’Església de Mallorca recupera l’esperit que havia inspirat la beneficència liberal i l’aplicava a l’acció social. Càritas tenia vocació de professionalitzar els serveis i crear un teixit d’atenció, per això comptava amb assistents socials, amb voluntaris de diferents col·lectius i amb un grup de clergues joves formats en el context del Concili Vaticà II.
Les Càritas parroquials van vertebrant la Càritas diocesana en l’atenció als més exclosos, i es van duent a terme projectes concrets d’acollida i acompanyament a les persones més vulnerables, dins d’una conjuntura social i política complexa i canviant.

Justícia Social com a principi

Es consolida l’acció de la  Delegació d’Acció Social i es dinamitzen diverses entitats que s’integren, sobretot amb la creació del Secretariat Diocesà de Justícia i Pau. Càritas va fer el canvi definitiu del paternalisme i l’assistencialisme a la justícia social, fent una sèrie d’apostes socials que van tenir una rellevància inqüestionable com van ser els acollides per a obrers que es trobaven en precari, programes amb població d’ètnia gitana, iniciatives en el camp de l’oci, habitatges socials, escoletes, etc. Va ser en aquests anys quan els Grups d’Acció Social de les Parròquies, amb nombrosos voluntaris i rectors  al capdavant, van anar creixent i consolidant-se creant veritables xarxes d’atenció a la gent i aportant inquietud per a crear nous projectes en vistes a donar resposta a la realitat social que s’imposava.

Càritas davant la crisi

Un nou fenomen es fa present amb força a Mallorca i que afecta les fibres més sensibles de Càritas: el fenomen migratori. Als inicis, aquesta nova realitat social anava sustentada per una economia forta i un gran mercat de treball. És així com la mà d’obra del col·lectiu immigrant marca la multiculturalitat de la nostra illa, alhora que demana a Càritas una dedicació especial per aquestes noves persones arribades en vistes a una integració i un treball de col·laboració amb els països d’origen. Durant anys es treballa el macroprojecte de Codesenvolupament i Migracions dut a terme conjuntament amb les Càritas de Menorca i Eivissa, la Fundació Càritas per a la Cooperació Internacional i la Fundació Deixalles. La greu crisi econòmica apareguda en 2008 fa que l’acció de Càritas hagi d’augmentar en l’àmbit de l’acollida i acompanyament a un nombre cada vegada més elevat de persones i famílies.

Implicats i compromesos

L’elaboració de tres Plans Estratègics al llarg dels darrers deu anys ha significat un treball adaptat als nous temps i a les demandes socials que van sorgint. És així com Càritas vol estar prop de les persones per a denunciar situacions d’injustícia i treballar en defensa dels drets de les persones perquè aquests són el centre de tota l’acció que en nom de l’església de Mallorca Càritas té encomanada.

Cáritas a Espanya

Cáritas Española 

És una confederació de més de 160 membres, que treballa en les comunitats de base de gairebé tots els països del món. Som Càritas, tant en petits grups de voluntaris, com en algunes de les majors organitzacions humanitàries de tot el món. Inspirats per la fe catòlica, Càritas és la mà de l’Església, una mà que ajuda als pobres, els vulnerables i els exclosos.

MÉS INFORMACIÓ 

Càritas al món 

Càritas Internationalis

És una confederació de més de 160 membres, que treballa en les comunitats de base de gairebé tots els països del món. Som Càritas, tant en petits grups de voluntaris, com en algunes de les majors organitzacions humanitàries de tot el món. Inspirats per la fe catòlica, Càritas és la mà de l’Església, una mà que ajuda als pobres, els vulnerables i els exclosos.

MÉS INFORMACIÓ 

Càritas Europa 

És la xarxa d’organitzacions de Càritas en el continent europeu. La força unida dels seus 49 membres i la seva presència en 46 països, fa d’ella un dels principals actors socials a Europa.

MÉS INFORMACIÓ