Política de qualitat

CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA és una entitat d’Acció caritativa i social de l’Església Catòlica de Mallorca, que té com a missió l’acció organitzada de la comunitat cristiana i promoure el desenvolupament humà integral de totes les persones i tots els pobles, especialment de les persones empobrides i excloses.

CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA té com a funció rellevant la coordinació, informació, assessorament tècnic i prestació de serveis per a facilitar als seus membres el desenvolupament de l’acció caritativa i social.

Com a mostra del nostre compromís amb la millora contínua i l’objectiu de la satisfacció dels nostres finançadors, hem implantat un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la Norma ISO 9001:2015, així com el compliment dels requisits legals i reglamentaris que ens puguin afectar, i manifestem també el nostre compromís amb la millora continua en el desenvolupament de la nostra activitat.

Mitjançant la nostra Política de Qualitat, volem oferir un servei de qualitat per cadascun dels nostres grups d’interès, tractant de satisfer en tot moment, i d’acord als recursos disponibles, les seves necessitats i expectatives.

Volem manifestar el nostre compromís amb el compliment dels requisits, i els compromisos recollits en aquesta Política de Qualitat, que és coneguda per tot el personal i què compta amb el seu compromís per poder desenvolupar-la.

Així, assumim i fem públic el nostre Compromís amb les nostres parts interessades:

Persones participants
 • Dispensar una acollida, amb un tracte amable i humà cap a les persones participants dels serveis i cap a les seves famílies, respectant la pluralitat i diversitat de la persona i família.
 • Promoure i facilitar l’accés a recursos de recolzament de la persona que afavoreixin la seva qualitat de vida i la seva integració dins la societat.
 • Conèixer i valorar les necessitats i expectatives de les persones participants i les seves famílies, necessàries per la seva atenció integral.
 • Oferir a les persones una atenció personalitzada, integral i multidisciplinar, adaptats a les necessitats de la persona/família.
 • Acompanyar a les persones en la recerca de solucions viables als seus problemes i necessitats, oferint suport i orientació sociolaboral, psicològica i formativa.
 • Garantir la intimitat, privacitat i confidencialitat de les persones ateses.
Clients interns
 • Promoure un clima de diàleg obert i de transparència en la informació
 • Cercar la millora de les condicions laborals del sector.
 • Vetllar pel compliment del Codi Ètic de l’Entitat
 • Mantenir un clima de col·laboració i treball conjunt.
 • Dur a terme intervencions coordinades i coherents amb la finalitat de assolir una màxima qualitat.
 • Estar compromesos amb l’anàlisi i avaluació del servei i dels resultats obtinguts.
 • Treballar amb transparència, facilitant tota la informació possible.
 • Afavorir la formació contínua de l’equip professional
 • Compliment dels requisits ISO 9001:2015, legals i reglamentaris.
Clients externs
 • Mantenir una bona comunicació, continua i oberta.
 • Firmar acords de col·laboració amb centres, professionals i altres entitats per a millorar els processos de coordinació i optimització dels recursos.
 • Firmar acords de col.laboració i/o subvencions amb l’Administració pública, per a millorar els processos de coordinació i optimització dels recursos.
 • Promoure sinergies amb entitats del mateix sector.
 • Establir acords de col·laboració amb els proveïdors.
 • Treballar amb transparència, facilitant tota la informació possible.

A Càritas Mallorca ens comprometem a complir els requisits legals i reglamentaris aplicables i a establir objectius que ens permetin millorar la qualitat dels nostres serveis i l’eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat. La Direcció es compromet a promoure una cultura de gestió que contribueixi al desenvolupament de les persones de l’organització, que faci possible la seva implicació i compromís amb la millora de la qualitat, assegurant que és coneguda, entesa i aplicada, tant pel seu personal com pels proveïdors i totes les parts interessades pertinents.

Signat: La Direcció.

Data: 12/07/2022