Política de privacitat

 

¿Què és la política de privacitat?

És un document que descriu com es realitza el tractament de les dades personals que recull CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA a la seva pàgina web i els fins per als quals els destina.

 

Té a veure amb el Dret a la Dignitat Humana?

El respecte de la privacitat pertany al dret a la dignitat de cada persona.

El papa Francesc ens anima a tots en l’encíclica Laudato Si: “A cada persona d’aquest món li demano que no oblidi aquesta dignitat seva que ningú té dret a llevar-li”.

La dignitat, és el valor absolut que té cada ésser humà per ser criatura de Déu ja que està creat “a imatge i semblança de Déu”. És un atribut de la naturalesa humana racional i lliure, i el seu reconeixement requereix una protecció adequada de les dades personals.

CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA, entitat de l’Església Catòlica,  reconeix, per tant, “el dret de cada persona a protegir la seva pròpia intimitat” (cànon 220 del Codi de Dret Canònic 1983). És un dret natural, que també forma part dels Drets Humans i que tots hem de respectar.

Qui és el responsable de tractament de les seves dades personals?

CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA és el Responsable de Tractament de les dades personals que facilitis a través d’aquest lloc web, així com dels obtinguts directament en l’àmbit de la teva relació amb CÀRITAS DIOCESANA.

CIF:

R0700067B

Domicilio:

C/ Seminari, Nº4, CP 07001 Localitat: Palma

Teléfono:

971 71 72 89

Correo electrónico:

protecciodades@caritasmallorca.org

Delegado Protección Datos (DPO):

dpd@caritasmallorca.org

 

Quines són les normes jurídiques fonamentals sobre protecció de dades personals a l’àmbit de  CÀRITAS DIOCESANA?
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD).
 • Decret General de la Conferència Espanyla sobre la Protecció de Dades de l’Església Catòlica a Espanya, el 22 de maig de 2018 (DG).

 

¿Amb quina finalitat i base de legitimació tractam les teves dades personals?
 • Atenció de sol·licituds d’informació general. Base de legitimació: Consentiment de l’interessat (Art. 6.1 a) RGPD).
 • Gestió de sol·licituds d’inscripció de socis, voluntaris i subscriptors. Base de legitimació: Consentiment de l’interessat (Art. 6.1 a) RGPD).
 • Gestió de sol·licituds de participació en processos de selecció de personal. Base de legitimació: Consentiment de l’interessat (Art. 6.1 a) RGPD).
 • Gestió de donacions. Base de legitimació: Consentiment de l’interessat (Art. 6.1 a) RGPD).
 • Gestió del canal de denúncia. Base de legitimació: Existència d’interès legítim (Art. 6.1 f) RGPD).
 • Compliment d’obligacions contractuals derivades de la vinculació entre CÀRITAS DIOCESANA i els seus treballadors, voluntaris, donants, subscriptors i proveïdors de béns o serveis. Base legal de legitimació: Execució de contracte (Art. 6.1b) RGPD).
 • Establiment de contacte professional amb representants comercials i/o legals de persones jurídiques o, en el seu cas, amb empresaris individuals o professionals liberals. Base legal de legitimació: Existència d’interès legítim. (Art. 6.1f) RGPD).
 • Compliment d’obligacions legals de caràcter fiscal, comptable, administratiu, obligacions en matèria de protecció de dades personals, prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i, en general, compliment d’altres obligacions regulada en l’ordenament jurídic. Base legal de legitimació: Compliment d’obligació legal (Art. 6.1 c) RGPD.
 • Enviament d’informació de caràcter no comercial per qualsevol mitjà -incloses comunicacions electròniques- sobre projectes de cooperació i accions socials portades en l’àmbit d’actuació de CÀRITAS DIOCESANA. Base legal: Interès legítim (Art. 6.1.f) RGPD.
 • Enviament de comunicacions promocionals, per qualsevol mitjà -inclòs l’electrònic- només en cas que: a) existeixi consentiment exprés per part de l’interessat (base legal de legitimació: consentiment exprés, d’acord amb l’Art. 6.1.a) RGPD) b) el destinatari d’aquest enviament estigui vinculat a CÀRITAS DIOCESANA com a soci, voluntari, donant o subscriptor, o hagi participat anteriorment en les nostres activitats, campanyes i iniciatives (base legal de legitimació: existència d’interès legítim (Art. 6.1 f) RGPD).

 

A qui comunicarem les teves dades personals?

Les teves dades estaran a la disposició de la Confederació Càritas, els noms i els domicilis de la qual figuren en www.caritas.es.

Així mateix, les teves dades personals seran accessibles per als nostres prestadors de serveis auxiliars externs en la mesura en què això calgui per a dur a terme la seva funció. Això inclou, en el seu cas, consultores, prestadors de serveis IT (informàtica), gestors externs, empreses de publicitat i màrqueting, entitats financeres i altres similars.

Aquests prestadors de serveis auxiliars externs tractaran les teves dades seguint estrictament les nostres instruccions, d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades personals.

D’altra banda, les teves dades únicament seran cedides a tercers com ara òrgans i organismes de les Administracions Públiques quan resulti legalment procedent.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?
 • Les dades personals obtingudes a través del formulari de contacte es conservaran únicament pel temps necessari per a atendre la sol·licitud d’informació.
 • Les dades personals dels socis i donants es conservaran durant deu anys com estableix la legislació espanyola.
 • Les dades personals dels voluntaris es conservaran mentre conservin aquesta condició i, en cas de ser baixa, durant els deu anys posteriors a la data de baixa.
 • Les dades personals dels subscriptors i compradors de llibres i publicacions adquirits a través de la pàgina web de CÀRITAS ESPANYOLA es conservaran durant sis anys.
 • Les dades personals dels subscriptors de newsletters de la pàgina web de CÀRITAS ESPANYOLA o de les newsletters que es poguessin habilitar a través d’aquesta pàgina web de CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA es conservaran mentre no exercitin el seu dret d’oposició o supressió.
 • Les dades personals obtingudes a través del formulari d’inscripció en processos de selecció de personal seran conservats mentre aquests processos estiguin oberts i durant el termini màxim d’un any després de la finalització del procés.
 • Els CV rebuts per candidatura espontània seran suprimits en el termini màxim d’un any des de la seva recepció, excepte en el cas que fossin incorporats a un expedient laboral.
 • Les dades personals obtingudes a través del canal de denúncia de la pàgina web de CÀRITAS ESPANYOLA es conservaran en el sistema d’aquest canal durant el termini màxim de tres mesos, després del qual les dades seran suprimides o anonimitzades, sense perjudici que en el cas que es doni curs a la recerca les dades puguin ser tractats en el sistema d’informació dels qui tinguin assignades les funcions de control i compliment.
Quines mesures de seguretat s’aplicaran a les teves dades personals?

El tractament de les dades personals facilitades es durà a terme adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, ús indegut, alteració i accés no autoritzat a aquests, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades, l’anàlisi de riscos realitzat i l’avaluació d’impacte, en el seu cas.
En el cas de contractació de serveis externs amb accés a dades personals, vetllem perquè l’encarregat del tractament apliqui mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat als riscos detectats.

Quins són els teus drets?
 • Accedir a les teves dades personals que CÀRITAS tingui de tu (dret d’accés)
  Modificar les teves dades personals (dret de rectificació).
 • Suprimir les teves dades personals quan, entre altres raons les teves dades ja no siguin necessaris (dret de supressió).
 • Sol·licitar la limitació de l’ús de les teves dades personals per part de Càritas, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici de reclamacions (dret de limitació).
 • Oposar-te al fet que utilitzem les teves dades personals per a fins diferents al que t’hem indicat en el teu consentiment o per a fins diferents a la relació contractual. També pots oposar-te a l’elaboració de perfils i a decisions automatitzades (dret d’oposició).
 • Obtenir les teves dades personals en un fitxer informàtic per al teu ús o per a facilitar-l’hi a un tercer (dret de portabilitat).
Com pots exercitar els teus drets en relació a les teves dades personals?

Per a revocar els consentiments atorgats, així com per a exercir els drets enunciats en la pregunta anterior podràs dirigir-te mitjançant petició escrita a l’adreça postal que ve indicada més amunt.

CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA
c/Seminari, nº4. Localitat: Palma. DP 07001(Espanya)
protecciodades@caritasmallorca.org

En cas que l’interessat consideri que els anteriors drets no han estat atesos conforme a la legalitat vigent, podrà presentar la corresponent reclamació de tutela de drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Com contactar amb el delegat de protecció de dades (dpo/dpd) de Càritas Diocesana de Mallorca?

Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (GOVERTIS) dirigint-te per telèfon al 638497431, o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit al següent compte: dpd@caritasmallorca.org.

 

Caràcter obligatori o facultatiu de los dades sol·licitades

Les dades obligatòries de cada formulari estan identificats com a tals mitjançant asterisc (*). La negativa a subministrar aquesta informació impedirà la comunicació amb l’usuari i, en el seu cas, la impossibilitat de facilitar-li la informació, gestió i/o prestació sol·licitada.

 

Més informació sobre el tractament de les teves dades a les donacions:

D’acord amb el que es disposa en la legislació vigent, les dades personals obtingudes a través de l’emplenament i enviament del formulari de donacions en aquesta pàgina web seran tractats per CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA (NIF R-0700067-B) en la seva condició de Responsable de Tractament amb la finalitat d’inscriure’t com a soci i gestionar la teva donació, amb base legal en l’existència de consentiment (art. 6.1a) RGPD). Podràs exercir els teus drets en matèria de protecció de dades personals dirigint una sol·licitud a protecciodades@caritasmallorca.org

Així mateix, les teves dades estaran a la disposició de la Confederació de Càritas i només seran cedits a tercers en els casos en què procedeixi legalment com és el cas de l’Agència Tributària perquè puguis desgravar-te de les donacions realitzades. Únicament podran tenir accés als mateixos els prestadors de serveis auxiliars externs degudament acreditats i vinculats a les instruccions rebudes del Responsable del Tractament i a la normativa vigent. +INFO Política de Privacitat. Delegat de Protecció de Dades (DPO): dpd@caritasmallorca.org.