Noticia29/05/2024

8.804 persones varen rebre atenció de Càritas Mallorca l’any passat, registrant més de 42.400 intervencions

• Més de 3’9 milions d’euros de recursos invertits en acció social, en projectes d’economia solidària, en cooperació internacional, en gestió

La memòria de Càritas Mallorca “Allà on ens necessites, obrim camí a la esperança ” recull les dades de l’acció social que va desenvolupar l’entitat l’any 2023 amb un total de 42.492 intervencions realitzades per a donar resposta a les demandes que varen fer les 8.804 persones ateses per l’entitat . D’aquest total destaca que casi la meitat, 4.009 persones,  varen apropar-se per primera vegada a Càritas Mallorca, 116 més que 2022 i  1.196 més que 2021.  Per contra un 8% del total viuen una situació de cronicitat en la seva situació de pobresa portant més de 4 anys necessitant del suport de l’entitat social.

Entorn al perfil de les persones ateses un 73%  ,unes 6.400 són d’origen extracomunitari, de les que més de 2.800 són de Colòmbia, després d’Espanya 1.703 ,i en tercer lloc de Senegal amb 838 persones.  Les dones es mantenen per damunt dels homes atesos en quan al nombre total ,1.150 dones més. Apuntar també que del global de persones ateses, 6.134 son llars i d’aquests 831 hi ha infants.

L’habitatge és manté com factor d’exclusió

La directora de Càritas Mallorca, Esther Romero,  a la seva intervenció ha fet especial menció a la realitat entorn a l’habitatge,  i es que moltes  de les persones que es varen apropar a Càritas Mallorca l’any passat patien una  problemàtica entorn a l’habitatge ,de falta d’accessibilitat,  de no poder pagar el lloguer , o està  en un infrahabitatge.   Un 52% de les persones ateses no disposaven d’un habitatge en condicions , un 12% més que l’any 2022 i un 18% més que el 2021. A més un 25% conviuen amb altres persones en un mateix habitatge sense cap relació de parentesc creant, com ha dit Romero, “una situació greu de desprotecció  i inseguretat sobretot per a les famílies amb menors”, per això ha demanat una “política d’habitatge social efectiva“.

En relació a l’habitatge , Càritas Mallorca ha destinat  més de 191.000 euros només en ajudes econòmiques de l’habitatge, principalment al pagament de lloguer i d’habitacions, i on també s’inclou les ajudes  per la pobresa energètica,  una xifra bastant superior als 116.000 euros de 2022,  una demanda que s’ha pogut donar resposta gràcies  a les subvencions directes rebudes per part de l’administració central i insular així com de Fundacions privades i dels propis fons de Càritas Mallorca.  

Precisament les despeses de lloguer ha suposat que les famílies amb menys recursos hagin vist la necessitat de demanar més ajuda per fer front a les despeses d’alimentació,  higiene o roba, unes ajudes que Càritas ha augmentant un 12%, arribant als 640mil euros.

Les persones més desprotegides

Les persones que estan en una situació administrativa irregular representen el 48% del total de persones acompanyades per Càritas Mallorca al 2023 , un percentatge que s’ha incrementat casi un 10% respecte a l’any 2022. I es que , tal i com ha remarcat Esther Romero, és una població que tenen els seus drets vulnerats, que no poden accedir a un habitatge digne, que viuen situacions  de sensellarisme, en alguns casos se’ls hi nega l’empadronament el que els suposa no poder accedir al sistema sanitari, ni a l’escolarització  dels seus fills, ni al mercat laboral ordinari i tenir que treballar sense contracte i patint situacions d’explotació . En aquest sentit la directora de Càritas Mallorca també ha reclamat a les administracions que tinguin en compta la realitat d’aquest col·lectiu.

Programes de Càritas

La directora de Càritas Mallorca ha fet també un repàs a les accions més significatives de l’entitat. En quant a l’acció social , el servei a la Comunitat Parroquial on es fa  l’acollida i escolta , així com és realitza l’atenció a les necessitat bàsiques per a millorar les seves condicions de vida , s’han atès unes 7.700 persones.

Des de l’apartat d’economia solidaria, destacar que un total 1.787 persones van participar a aquest projecte on s’inclou formació i orientació laboral i d’aquest total  297 persones han trobat feina. Apuntar varis eixos, el primer les persones participants que  realitzen itineraris formatius bàsics a  projectes com el taller de juguetes o el taller de confecció, així com el taller de bicicletes, són els tallers prelaborals i on han participat 127 persones . També,  en quan a formació , 10 cursos en total es varen organitzar l’any passa  amb la participació de 165 persones  dels que el 65% varen trobar feina. També es realitza  itineraris laborals i de intermediació amb empreses  per a aconseguir la inserció laboral , un total de 580 persones varen iniciar un itinerari  laboral , i es varen fer contactes amb 52 empreses. 

Empresa d’Inserció

Eines X Inserció, és l’empresa de Càritas Mallorca que gestiona la roba de segona mà i que genera contractes d’inserció, un recurs pont  per a contribuir que persones amb dificultats  d’inserció sociolaboral  pugin desenvolupar les seves aptituds professionals i puguin accedir al mercat laboral ordinari.  Durant l’any passat es varen generar 24 contractes d’inserció  en aquest espai i es varecollir 961.642 kg de roba, una roba que es recupera i reutilitza a través de la cooperativa Moda Re– que a Mallorca compta amb 3 botigues per a la seva comercialització, Palma, Inca i Manacor.

Les Persones de Càritas Mallorca  

La directora de Càritas Mallorca també ha volgut destacar a la seva intervenció les persones que formen part de l’entitat. En primer lloc les 806 persones voluntàries,  un 27% de nova incorporació. Les 70 persones contractades , els 543 persones sòcies  i els 1.100 donants tant particulars com empreses. A tots ells i elles ha volgut agrair el suport que han donat a la tasca social desenvolupada en aquest darrer any.

Memòria econòmica

Tota la feina social que realitza Càritas Mallorca es una realitat no solament per la feina desenvolupada pel personal voluntariat i els professionals contractats, sinó també per la important  inversió que es realitza tant de fonts privats, que representa el 65%, i de fons públics, un 34% .

L’administrador general de Càritas Mallorca, Joan Bassa,  ha destacat que l’any 2023 es va invertir un total de 3.940.074 euros en acció social, en projectes d’economia solidària,  en cooperació internacional, i en gestió pròpia de l’entitat. En concret el finançament privat ha arribar als 2’4 milions d’euros i  el finançament públic ha estat de 1’3 milions d’euros.

Les ajudes directes que es varen tramitar a persones i famílies ateses per Càritas Mallorca per a cobrir necessitats bàsiques d’habitatge, educació, salut, transport varen pujar als  640 mil,   més de 120 mil euros que l’any anterior. A la xifra global d’inversió s’ha d’afegir els 861 mil euros per beques d’inserció en formació i ocupació, una xifra que supera els 721 mil euros de 2022 .

L’administrador general també  ha volgut destacar una xifra significativa com l’aposta que fa l’entitat per les targetes prepagament  per dignificar l’entrega d’aliments i necessitats bàsiques , passant dels 20 mil euros l’any 2022 als 71 mil euros de l’any passat, una aposta a la que  també està donant suport  l’administració pública.

Bisbe Mn Sebastià Taltavull

EL Bisbe, Mn Sebastià Taltavull  en la seva intervenció ha parlat de l’esperança que moltes persones perden però que gràcies a la feina que es desenvolupa des de Càritas de suport, d’acompanyament  , aquestes persones recuperen la seva dignitat.

El Bisbe també  destacat la feina que Càritas desenvolupa a l’àmbit parroquial , una feina diària de moltes persones que aporten el seu temps cap els més desfavorits com també ha volgut resaltar la figura del donant , “moltes vegades són persones que no tenen molt de recursos però que volen donar als més necessitats”.

Fira de la Caritat.

Allà on ens necessites, obrim camí a la esperança ” Aquest és el títol de la memòria de Càritas i de la campanya de la Caritat que posa en marxa Càritas amb motiu del Dia del Corpus,  una campanya ,

tal i com ha assenyalat la directora de Càritas Mallorca , que vol reclamar la defensa de la dignitat de les persones més vulnerables. Precisament per mostrar com Càritas treballa perquè les persones recobrin les seves fortaleses,  el pròxim dissabte 1 de juny al seminari nou de Palma ( c/salard, 47) Càritas Mallorca ha organitzat durant tot el dia una Fira de la Caritat. Una Fira oberta a tot el públic que començarà al matí amb la sessió sobre els drets humans, continuarà a l’horabaixa amb el fòrum de comunicació sobre el nou pla estratègic de Càritas Mallorca i els seus eixos de feina, i continuarà amb els estands de bones pràctiques de l’entitat , i altres activitats. La informació està més detallada al web www.caritasmallorca.org 

Descarregar nota 

Descarregar Foto

DESCARreGAR MEMÒRIA

Fira Caritat