Análisis y reflexión26/04/2024

Càritas Mallorca comdemna la Proposició no de llei que elimina les ajudes socials a les persones en situació administrativa irregular

Des de Càritas, que se suma al escrit d'EAPN , entenem que aquesta PNL atenta als drets bàsics de les persones que viuen a la nostra comunitat independentment de la seva situació administrativa, i que xoquen amb els principis establerts en el pacte per la inclusió que van subscriure tots els grups parlamentaris, excepte VOX

Aquest dimarts, dia 23 d’abril, el Ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar gran part d’una Proposició No de Llei presentada per Vox, relativa a “l’eliminació de les ajudes socials als immigrants en situació irregular”, amb el suport dels grups parlamentaris Popular i Vox. En relació a aquesta aprovació, des d’EAPN-Illes Balears fem públic aquest comunicat, amb el que:

 
1) Rebutjam i condemnam l’argumentari i el contingut de la PNL, doncs és totalment contrària a tot allò que defensam, en especial la garantia de drets bàsics per a totes les persones que viuen a les Illes Balears, independentment de la seva situació

administrativa. A més, no podem acceptar que en la seu de la sobirania de la nostra terra es pronunciïn i difonguin discursos d’odi i aporofòbics com el que va fer dimarts el diputat de Vox i que, a més de generar percepcions errònies de la realitat i discriminació envers determinats col·lectius, estan tipificats com a delicte en el nostre codi penal.
 
Tampoc no volem deixar d’assenyalar que, si bé en aquesta legislatura no s’hi han volgut adherir, fa quatre anys Vox sí va signar el Pacte per la Inclusió; un Pacte que des de sempre ha mantingut la defensa de la garantia de drets per a cada una de les persones
que resideixen a la nostra comunitat, sense importar l’origen, la religió, la situació administrativa o qualsevol altre consideració. Potser caldria que donassin explicacions sobre aquest canvi de posicionament.

2) Posam de relleu les contradiccions en les que incorr el Partit Popular donant suport als cinc primers punts d’aquesta Proposició No de Llei presentada per Vox. No és possible mantenir la defensa del Pacte per la Inclusió , que recull clarament la garantia de
“d’accés a drets, recursos i prestacions bàsiques a tot el territori de les Illes Balears, independentment de la seva situació administrativa”, amb els continguts de la PNL, com ara l’exigència de residència legal per accedir a qualsevol tipus de prestació gestionada per l’administració autonòmica. Tampoc no són compatibles la vinculació que es fa entre les màfies i les entitats que
atenen les persones nouvingudes i els compromisos electorals adquirits davant EAPN, especialment aquells orientats a garantir la sostenibilitat de les entitats del Tercer Sector.

I també és contradictori instar el Govern a modificar la Llei 4/2023, de prestacions socials de caràcter econòmic, per “garantir que els serveis socials i les prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears siguin destinats en exclusiva a persones que acreditin la seva residència legal en vigor a les Illes Balears”, i alhora defensar, en la comissió de seguiment del Pacte per la Inclusió, que no es farà cap canvi en la normativa actual que suposi una minva de drets per a les persones més vulnerables.

3) Exigim que es presenti i aprovi de manera immediata la PNL acordada per tots els grups signants del Pacte per la Inclusió, que recull de manera explícita el “compromís per l’erradicació dels discursos aporofòbics, d’odi i de criminalització de la pobresa”, la
“garantia d’igualtat d’accés a drets, recursos i prestacions bàsiques de tota la ciutadania, independentment de la seva situació administrativa”, el compliment de la normativa per facilitar l’empadronament de totes les persones que resideixin al nostre territori,
independentment de la seva situació administrativa” i “suport polític i econòmic a les entitats que donen atenció a les persones migrades, reconeixent el seu paper indispensable en l’àmbit humanitari”.

4) Informam que estam treballant, conjuntament amb totes les entitats que formen part de la nostra Xarxa, en l’adopció de mesures que evitin l’aprovació d’iniciatives contràries no només als principis i valors d’EAPN, sinó als drets humans més elementals, i també
en les decisions que s’hauran de prendre si malauradament es pretén seguir transitant pel camí de la pèrdua de drets i de l’acceptació més o menys implícita dels discursos de la ultradreta.